Posuzování konstrukcí

Simulace je pouze první krok

Nedílnou součástí technických výpočtů je erudované vyhodnocení výsledků analýz konstrukcí a výrobku a posouzení jejich spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti podle platných norem a standardů (Eurocode, ASME, DIN, ČSN a ISO-normy). 

 

Hodnocení výsledků FE analýz

V této fázi FE analýz je hodnocena kvalita návrhu a rozhoduje se, zda konstrukce splňuje požadavky nebo je nutná modifikace návrhu. Hodnocení výsledků FE analýz je proces, kdy naši inženýři na základě znalostí a zkušeností mohou vnést do procesu návrhu značnou přidanou hodnotu. Kombinace našich praktických inženýrských zkušeností a sofistikovaných nástrojů pro FE analýzu nám umožňuje poskytnout pokročilé numerické simulace s kvalifikovaným hodnocením výsledků. Hledání hospodárného návrhu konstrukce, splňujícího požadavky na spolehlivost a použitelnost, je jednou z nejobtížnějších výzev, se kterou se setkáváme v řadě průmyslových odvětví.

 

Automatizace

Pro zvýšení efektivity posuzování a hodnocení konstrukcí a omezení manuálních postupů vyvíjíme vlastní nástroje a utility pro automatické posuzování. To tvoří nedílnou součást metod virtuálního vývoje výrobků, kdy je automaticky analyzován značný počet systematicky vygenerovaných modifikací referenčního návrhu (citlivostní analýza, optimalizace).

 

 

Únosnost a životnost

 • pevnost
 • stabilita
 • svary
 • únava (nízkocyklová, mnohocyklová)
 • vznik a šíření trhlin (lineární a nelineární lomová mechanika)

Použitelnost

 • průhyby nosných prvků
 • deformace
 • kmitání a vibrace (výchylky, rychlosti, zrychlení)
 • zpracování signálu (FFT,PSD, filtrace)
 • deformace podloží (sedání, konsolidace)

Spolehlivost

 • 6σ design
 • pravděpodobnost poruchy
 • index spolehlivosti
 • simulační metody Monte-Carlo, LHS
 • aproximační metody (FORM ,SORM, Response serface)

top