MKP Analýzy

DesignTec nabízí řešení širokého spektra fyzikálních úloh, které se uplatní při navrhování, posuzování a optimalizaci výrobku a konstrukcí ve strojírenství, energetice, stavebnictví a geomechanice.

 

Strukturální výpočty

Pevnostní výpočty (statika)

 • lineární analýza
 • geometrická nelinearita (velká posunutí, velké deformace)
 • materiálová nelinearita
 • kontaktní úlohy

FE-result with mesh

Stabilita

 • lineární stabilita
 • nelineární stabilita (vliv napjatosti na tuhost,
  geometrická a fyzikální nelinearita, imperfekce)

Dynamika

 • modální analýza (vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání)
 • odezva na harmonické buzení
 • odezva na obecné buzení v čase
 • rychlé dynamické děje (výbuchy, průstřely, nárazy)

Materiálové modelování

 • kovy, plasty, pryže, pěny, kompozity, kapaliny, železobeton drátkobeton, dřevo, zeminy a horniny
 • plasticita, modely se zpevněním
 • závislost na teplotě, rychlosti zatěžování a čase 
 • delaminace,  poškození, propagace trhlin
 • dotvarování, relaxace
 • kompozitní materiály s definicí vlastností po vrstvách

Vedení tepla

 • lineární i nelineární ustálené vedení tepla
 • neustálené vedení tepla
 • konvekce, radiace

Proudění porézním prostředím (hydrogeologie)

 • ustálené i neustálené proudění vody porézním prostředím (zeminy)
 • ustálené i neustálené proudění vody puklinovým prostředím (skalní horniny)
 • proudění nesaturovaným, částečně i plně saturovaným prostředím

Sdružené úlohy více fyzikálních polí

 • teplotně-strukturální
 • interakce tekutiny s pevným tělesem (FSI)
 • hydraulicko-mechanické (geotechnika, konsolidace)
 • teplotně-hydraulicko-mechanické (geotechnika, geotermika)
Princip přenosu dat mezi sdruženou analýzou (

top