Reference

DesignTec se za dobu své činnosti podílel jako dodavatel nebo subdodavatel na desítkách projektů založených na aplikaci numerických simulací pro nejrůznější průmyslová odvětví. Níže uvedené reference představují pouze zlomek naší dosavadní činnosti. V případě Vašeho zájmu Vám rádi představíme naše referenční projekty, související s Vaší aktuální problematikou.

 

Statický výpočet montážní jímky pro kolejová vozidla

Analýza: FEA, statická analýza, lineární stabilita, ANSYS

Popis: Statický výpočet montážní jímky pro kolejová vozidla byla provedena pro ověření únosnosti a spolehlivosti konstrukce. Montážní jímka je tvořena ocelovou kazetou usazenou na železobetonové základové desce. Ocelová kazeta přímo přenáší zatížení od kolejového vozidla, závěsného zvedáku a bočních zemních tlaků. Pro posouzení ocelové kazety jímky byl vytvořen prostorový skořepinový model a byla hodnocena napjatost v jednotlivých částech. Následně byla ověřeba bezpečnost proti ztrátě stability. V ráci projektu byly posuzena i únosnot podloží, základová deska a napojení kazety jímky na konstrukci podlahy objektu. Posouzení jímky bylo provedeno dle norem Eurocode.

 

Řez montážní jámou  Ekvivalentní napětí (von Mises) na montážní jámě  Ekvivalentní napětí (von Mises) na montážní jámě  Tvar ztráty stability montážní jámy

Pevnostní výpočet a odhad únavové životnosti brzdového systému

Analýza: FEA, pevnostní výpočet, vysokocyklová a nízkocyklová únava, kontaktní úloha, ANSYS

Popis: V rámci vývoje nového brzdového systému pro osobní vozidlo byla provedena nelineární kontaktní analýza sestavy brzdy (celkem 250 komponent). Na základě pevnostní analýzy a vyhodnocení nízkocyklové a vysokocyklové únavy bylo provedeno několik konstrukčních úprav, které odstranili možné nedostatky před výrobou prototypu a testováním brzdy.

Vzhledem k utajení informací nelze uvádět další podrobnosti a obrazovou dokumentaci.

Analýza strukturního namáhání betonové konstrukce zkušebního bunkru od účinků výbuchu

Analýza: FEA, dynamická analýza, výbuch, železobeton, únava, ANSYS

Popis: Cílem řešení bylo stanovení maximální hmotnosti nálože (ekvivalent TNT), kterou lze opakovaně odpalovat ve zkušebním bunkru. Železobetonový zkušební bunkr vznikl úpravou bývalého objektu CO o půdorysu 20 x 21 m a tlouškou stěn 2,9 m a tloušťkou strou 2,7 m. Pro výpočet byl sestaven prostorový výpočtový model, zohledňující skutečný tvar konstrukce a rozložení tuhosti i hmotnosti. Účinky výbuchu na vnitřní povrchy objektu byly zadány pomocí tlakové vlny.  Na základě stanovené dynamické odezvy (časových průběhů napětí a posunutí) byla stanovena maximální hmotnost nálože pro předpokládaný počet odpalů (řádově desetitisíce), kterou je betonová konstrukce bunkru schopná přenést bez vzniku nevratných deformací. Predikce maximální hmotnosti ekvivalentu TNT posloužila zadavateli pro zhodnocení odolnosti bunkru po dobu předpokládané životnosti a pro dimenzování bezpečnostních prvků a technologického vybavení bunkru.

 

pudorys_a_rez_124x170  mode01_800_270x170  mode02_800_248x170  elast_unava_iso_16_224x170

Kontrolní přepočet statické odezvy železničního mostu OSKAR během výstavby a studie vlivu některých nejistot

Analýza: FEA, statická analýza, postup výstavby, předepínání, velké deformace, ANSYS

Popis: Cílem řešení bylo stanovení statické odezvy ocelové konstrukce železničního mostu OSKAR během výstavby. Jedná se o dvojici šikmých jednopolových mostů - síťové oblouky s ortotropní mostovkou. Pro výpočet byl sestaven prostorový výpočtový model, zohledňující skutečnou tuhost konstrukce a její vlastnosti. Bylo stanovení namáhání táhel v jednotlivých fázích montáže skupiny táhel (napnutí jednotlivých táhel a přivaření skupiny táhel) a po aktivaci mostu. Dále byl stanoven vliv některých nejistot (vliv zkrácení od svaření, pokles a tuhost montážních podpěr) na velikost vnitřních sil v táhlech. Kontrolní výpočet potvrdil správnost návrhu zadavatele.

Most OSKAR navrhla a vyprojektovala firma EXPROJEKT s.r.o..

 

oskar_foto_337x190  01_286x190  02_253x190

Návrh a posouzení základové konstrukce spalinového ventilátoru

Analýza: FEA, Dynamická Analýza (Modalní+Harmonická), Návrh antivibračních opatření

Popis: V rámci projektu modernizace chemického provozu byl proveden návrh základového bloku pro spalinový ventilátor. Pro výpočet byl sestaven prostorový výpočtový model, zahrnující podloží, základové konstrukce budovy, tlumící podložky, základový blok a zjednodušený model stroje. Cílem řešení bylo zjištění dynamických vlastností soustavy stroj-základ-podloží a případná modifikace navržených rozměrů základového bloku a vlastností tlumících podložek. Konstrukce jsou posouzeny na namáhání od statického zatížení a od dynamického namáhání stanoveného výpočtem odezvy soustavy na harmonické buzení strojem. Statické a dynamické posouzení základové konstrukce bylo zpracováno včetně kompletní výrobní dokumentace.

 

  ref07_Ventilator_H180  ref07_Model_H180  ref07_Eigen_Mode_H180  ref07_Velocity-Z_H180

Pevnostní analýza upevnění kolejnice

Analýza: FEA, nelineární kontakt, předpětí šroubů, únava

Popis: Pevnostní analýza upevnění kolejnice byla provedena k ověření napjatosti v jednotlivých konstrukčních prvcích a uzejména u svěrkových šroubů, které v provozních podmínkách vykazovaly poškození. Byl sestaven prostorový výpočtový model upevnění kolejnice zahrnující všechny podstatné konstrukční prvky. Pro diskretizaci byly použity prostorové konečné prvky. Interakce jednotlivých částí byla modelována nelineárními kontakty. Na základě FE-analýzy byla hodnocena celková napjatost na upevnění a byly stanoveny hlavní důvody, vedoucí k poškození svěrkových šroubů. Výsledky analýzy byly využity pro návrh konstrukčních změn a vedly ke zlepšení životnosti kolejnicového upevnění.

 

  industry-stress-analysis_900x720  ref01_03  ref01_04  ref01_failed


top