Reference

DesignTec se za dobu své činnosti podílel jako dodavatel nebo subdodavatel na desítkách projektů založených na aplikaci numerických simulací pro nejrůznější průmyslová odvětví. Níže uvedené reference představují pouze zlomek naší dosavadní činnosti. V případě Vašeho zájmu Vám rádi představíme naše referenční projekty, související s Vaší aktuální problematikou.

 

ANSYS ACT App: FEMFAT inside ANSYS

ANSYS ACT extension FEMFAT inside ANSYS byl vyvinut naší společností pro našeho zákazníka, firmu  Engineering Center Steyr GmbH & Co KG, která vyvíjí software FEMFAT.

více

Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla

Analýza: FEA, statická analýza, lineární stabilita, ANSYS

Popis: Statický výpočet montážní jámy pro kolejová vozidla byla proveden pro ověření únosnosti a spolehlivosti konstrukce.

více

Pevnostní výpočet a odhad únavové životnosti brzdového systému

Výpočtový model elektromechanické brzdy

Analýza: FEA, pevnostní výpočet, vysokocyklová a nízkocyklová únava, kontaktní úloha, ANSYS

Popis: V rámci vývoje nového brzdového systému pro osobní vozidlo byla provedena nelineární kontaktní analýza sestavy brzdy (celkem 250 komponent). Na základě pevnostní analýzy a vyhodnocení nízkocyklové a vysokocyklové únavy bylo provedeno několik konstrukčních úprav, které odstranili možné nedostatky před výrobou prototypu a testováním brzdy.

více

Analýza strukturního namáhání betonové konstrukce zkušebního bunkru od účinků výbuchu

Analýza: FEA, dynamická analýza, výbuch, železobeton, únava, ANSYS

Popis: Cílem řešení bylo stanovení maximální hmotnosti nálože (ekvivalent TNT), kterou lze opakovaně odpalovat ve zkušebním bunkru.

více

Kontrolní přepočet statické odezvy železničního mostu OSKAR během výstavby a studie vlivu některých nejistot

Analýza: FEA, statická analýza, postup výstavby, předepínání, velké deformace, ANSYS

Popis: Cílem řešení bylo stanovení statické odezvy ocelové konstrukce železničního mostu OSKAR během výstavby.

více

Návrh a posouzení základové konstrukce spalinového ventilátoru

Harmonická odezva záklavé konstrukce pro ventilátor

Analýza: FEA, Dynamická Analýza (Modalní+Harmonická), Návrh antivibračních opatření

Popis: V rámci projektu modernizace chemického provozu byl proveden návrh základového bloku pro spalinový ventilátor.

více

Pevnostní analýza upevnění kolejnice

Namáhání šroubů upevnění kolejnice

Analýza: FEA, nelineární kontakt, předpětí šroubů, únava

Popis: Pevnostní analýza upevnění kolejnice byla provedena k ověření napjatosti v jednotlivých konstrukčních prvcích a uzejména u svěrkových šroubů, které v provozních podmínkách vykazovaly poškození. Byl sestaven prostorový výpočtový model upevnění kolejnice zahrnující všechny podstatné konstrukční prvky. Pro diskretizaci byly použity prostorové konečné prvky. Interakce jednotlivých částí byla modelována nelineárními kontakty.

více

top